Menu
De Koolputten - Brasserie - Feestzaal - Expo - B&B - Bar

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aanvaarding algemene voorwaarden

Elke bestelling/ offerte / overeenkomst impliceert de aanvaarding door de klant van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 2 : Offertes – bestellingen – overeenkomsten

Offertes zijn steeds vrijblijvend en informatief. De offerte wordt opgemaakt op basis van de door de klant verstrekte gegevens (tijdsindeling, aantal gasten, voorkeuren). De prijs zal worden herrekend indien zich hier wijzigingen in voordoen. Planning en logistieke aanpassingen die afwijken van de reservering zullen per actie besproken en berekend worden.

De prijzen zijn deze die op de offerte zijn vermeld, behoudens in geval van sterke prijsstijgingen (> 5%) in de kosten (grondstoffen, lonen, energie, enz.) tussen de datum van de offerte en het evenement. In dat geval zal een nieuwe prijs worden berekend en gefactureerd die is aangepast aan de prijsstijgingen .

De overeenkomst wordt gesloten door ondertekening van de offerte door de klant en mits betaling van een voorschot. Pas na ondertekening van de offerte en betaling van het voorschot wordt de reservatie als definitief aanvaard.

Artikel 3: Annulatie

Feesten/evenementen:

Annulaties kunnen enkel schriftelijk gebeuren. Ingeval van annulatie door de klant zal een forfaitaire vergoeding worden aangerekend ten belope van 100% van het voorschot.

Kamers:

Overnachtingen kunnen tot 48 u voordien kosteloos worden geannuleerd, waarbij te verstaan is dat als aanvangsuur voor de overnachting 22.00 uur (lokale tijd) in aanmerking wordt genomen (vb: om een overnachting van de 22ste op de 23ste tijdig en kosteloos te kunnen annuleren, dient de annulatie ten laatste op de 20ste om 21.59 uur te gebeuren).  Voor annulaties die minder dan 48 u voor aanvang plaatsvinden, wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend van 30 % van de prijs. Indien de klant niet opdaagt (no show) zonder verwittiging zal de volledige reservatie worden aangerekend.

In geval van annulatie van de overeenkomst door De Koolputten, zal de klant hoogstens gemachtigd zijn een gelijkwaardige vergoeding te vorderen.

Artikel 4: Betalingen

Onze facturen zijn betaalbaar te 9250 Waasmunster, Koolputten 2.  Betalingen dienen te geschieden uiterlijk veertien dagen na factuurdatum. In geval van niet betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn op het nog verschuldigde bedrag van 1 % per maand. Ook worden de verschuldigde, niet betaalde bedragen op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 euro. In het geval van een toerekenbare contractuele tekortkoming in hoofde van De Koolputten, kan de opdrachtgever hoogstens aanspraak maken op een gelijkwaardige schadevergoeding.

Artikel 5: Klachten

Eventuele klachten moeten ons, om geldig te zijn, schriftelijk bereiken uiterlijk binnen de 48 uur volgend op de levering van de goederen en/of diensten.

Artikel 6: Ongevallen – schade

De uitbaters kunnen de beschadigingen, toegebracht aan het gebouw en of gebruikte materialen in rekening brengen van de klant. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen van de klant of genodigden, of in geval van diefstal.

Artikel 7: Gebruik van de parking

De klant kan gebruik maken van de parking met in achtneming van de voorziene parkeerstroken. De parking maakt deel uit van het  openbaar domein. In geen geval kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen, beschadigingen of diefstal.

Artikel 8: GDPR

Wij verzamelen en verwerken de persoons/bedrijfsgegevens die wij van u ontvangen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. Uw gegevens worden op zorgvuldige wijze verwerkt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften die volgen uit de GDPR en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. Voor meer informatie kan u onze privacy verklaring raadplegen op onze website: www.dekoolputten.be.

Artikel 9: Toepasselijk recht

De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Artikel 10 : Geschillen

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde bevoegd.

{title}